Objavte MYPUPA

Vytvorte si účet MyPupa pre získanie špeciálnych zliav na vaše online objednávky, vytváranie vašich zoznamov želaní a jednoduchšie a rýchlejšie nakupovanie na našej stránke.

Ešte ste sa neregistrovali?

Prihláste sa do svojho profilu

Chcete získať exkluzívne zľavy počas výpredajov PUPA? Zaregistrujte sa hneď teraz

Chcete získať exkluzívne zľavy počas výpredajov PUPA?
Zaregistrujte sa hneď teraz

PRACUJTE PRE NÁS

Ak túžite pracovať pre spoločnosť Pupa Milano, vyplňte nasledujúci formulár a pošlite nám váš životopis. V prípade záujmu vás budeme kontaktovať priamo z nášho oddelenia ľudských zdrojov.

Spontánna žiadosť

povinné údaje
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPOLUPRÁCE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

Spoločnosť Micys Company S.p.A. (ďalej len ako „Micys“ alebo „Spracovateľ údajov“) so sídlom: v Monze, Via Appiani 25 a hlavným miestom vedenia: Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, IČ DPH IT02089840967, DIČ 0208984096, zapísaná v Registri Monza e Brianza, reg. č. 02089840967, ako spoločnosť zodpovedná za kontrolu spracovania údajov, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 13 talianskeho Zákonníka o ochrane osobných údajov č. 196/2003 ("ZOOÚ") budú osobné údaje poskytované našej spoločnosti spracované v súlade s ustanoveniami talianskych právnych predpisov – konkrétne vyššie uvedeného talianskeho Zákonníka o ochrane osobných údajov a v súlade s ochranou súkromia tejto webovej stránky. Užívateľ poskytuje spoločnosti svoje osobné údaje prostredníctvom odoslania príspevku a vyplnenia určitých sekcií tejto stránky, čím zároveň potvrdzuje udelenie informovaného súhlasu so spracovaním údajov požadovaným spôsobom, tak ako je to v prípade spracovania osobných údajov, ktoré možno kvalifikovať ako citlivé alebo súdne údaje. Jedná sa o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vierovyznania, filozofického alebo iného presvedčenia, politických názorov, členstva v politických stranách, združeniach, odboroch a organizáciách náboženského, filozofického, politického alebo obchodného charakteru, ako aj osobných údajov týkajúcich sa zdravia a pohlavného života, podozrenia zo spáchania trestných činov alebo existencie prebiehajúcich súdnych konaní. Dobrovoľné a voliteľné poskytnutie dokumentov a príspevkov prostredníctvom ich zdieľania na tejto webovej stránke alebo v jej konkrétnych sekciách za účelom registrácie alebo zabezpečenia komunikácie, zahŕňa zber údajov a adries, ktoré sú nevyhnutné na odosielanie odpovedí na žiadosti, alebo iných osobných údajov zahrnutých v komunikácii na tieto isté účely. Údaje môžu byť použité iba zodpovednými osobami menovanými spracovateľom údajov, z oblasti administratívnej podpory alebo ľudských zdrojov alebo špecifických oblastí spoločnosti, ktorým bol príspevok adresovaný, pokiaľ je to nutné , tak aj spracovateľom údajov povinne vymenovaným v zmysle § 29 a § 30 ZOOÚ, a to len na nevyhnutný čas a na účely hodnotenia a výberu pracovníkov. Spracovateľom údajov je DS GROUP SPA so sídlom v Via Pompeo Mariani 4, 20128 Milano,ktorý je dodávateľom služieb pre správu a údržbu tejto stránky. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov je užívateľom k dispozícii na základe žiadostí, ktoré môžu zasielať na na adresu správcu údajov uvedenú vyššie. Sprístupnenie údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutím sprístupnenia môže dôjsť k znemožneniu vykonania vyššie uvedených úkonov. Tí, ktorých sa bytostne dotýka spracovanie osobných údajov, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii týchto údajov, o ich pôvode, overiť si ich správnosť a žiadať o ich integráciu, aktualizáciu alebo opravu (§ 7 ZOOÚ). V súlade s týmto ustanovením má dotknutá osoba právo požadovať zrušenie alebo zmenu údajov na anonymné alebo zablokovanie nezákonne spracovaných údajov a v každom prípade namietať nezákonné spracovanie týchto údajov. Žiadosti je potrebné zasielať na adresu spracovateľa údajov uvedenú vyššie.