Pravidlá ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

Verzia 1.0

Micys Company SpA, so sídlom v Via Appiani 25, Monza, Italia (ďalej len "Pupa Milano") sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov svojich webových stránok na internete. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené v súlade s článkom 13 nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") za účelom vysvetlenia pravidiel spoločnosti Pupa Milano týkajúcich sa vášho súkromia a toho, ako sa s vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať pri používaní našich webových stránok (ďalej spoločne len "Internetová stránka"). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vám tiež poskytnú informácie na to, aby ste mohli vyjadriť explicitný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov tam, kde je to potrebné. Informácie a údaje, ktoré môžete poskytnúť alebo ktoré sa môžu inak zhromažďovať v súvislosti s používaním služieb Pupa Milano - napr. prístup do vyhradených oblastí na webových stránkach atď. (ďalej len "Služby") – budú používané spoločnosťou Pupa Milano, v súlade s Nariadením. Znamená to najmä, že akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť Aramex vykoná, bude rešpektovať zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, minimalizácie účelu, doby uchovávania ako aj rozsahu spracúvaných údajov, presnosti, integrity a dôvernosti.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vo vzťahu ku všetkým operáciám spracovania osobných údajov vykonávaným prostredníctvom Internetovej stránky je Pupa Milano, ako je uvedené na začiatku týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Pre akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Pupa Milano, vrátane zoznamu sprostredkovateľov spoločnosti Pupa Milano, kontaktujte: privacySK@pupa.it

2. Spracovávané osobné údaje

Týmto Vás informujeme, že pri používaní Internetovej stránky, Pupa Milano môže zhromažďovať a spracúvať informácie, ktoré sa vás týkajú ako jednotlivca a ktoré umožňujú Vašu identifikáciu (buď priamo, alebo spolu s ďalšími informáciami), alebo ktoré sa týkajú iných jednotlivcov ("Osobné Údaje"), a to vaše meno, identifikačné číslo, online identifikačné číslo alebo jeden alebo viac charakteristických prvkov vašej fyzickej, fyziologickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity.

a. Údaje o prezeraní

Prevádzka Internetovej stránky, tak ako je to bežné pri prevádzke akejkoľvek webovej stránky na internete, zahŕňa používanie počítačových systémov a softvérových postupov, ktoré zhromažďujú informácie o používateľoch webovej stránky ako súčasť ich bežnej prevádzky. Zatiaľ čo Pupa Milano nezhromažďuje tieto informácie na to, aby ich bolo možné prepojiť s konkrétnymi používateľmi, je možné týchto používateľov identifikovať buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zozbieraných informácií – a ako také sa teda tieto informácie tiež považujú za osobné údaje. Tieto informácie zahŕňajú niekoľko parametrov súvisiacich s vaším operačným systémom a IT prostredím, vrátane vašej IP adresy, lokality (krajiny), názvov domén vášho počítača, adries URI (Uniform Resource Identifier) adries zdrojov požadovaných na Internetovej stránke, času zadania požiadaviek, metódy, ktorá sa použila na odoslanie požiadaviek na server, veľkosti súboru získaného ako odpoveď na zaslanú požiadavku, číselného kódu označujúceho stav odpovede odoslanej serverom (úspešný, chyba atď.) a podobne. Tieto údaje sa používajú výhradne na zostavovanie anonymných štatistických informácií o používaní Internetovej stránky, ako aj na zabezpečenie ich správneho fungovania a identifikáciu akýchkoľvek porúch a / alebo zneužitia Internetovej stránky - údaje sa vymažú bezprostredne po spracovaní, pokiaľ nie sú potrebné na identifikáciu zodpovedných strán v prípade spáchania činu počítačovej kriminality (kyberkriminality), ktorá poškodzuje Internetovú stránku alebo tretie strany, pričom v takom prípade sa tieto informácie môžu uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú.

b. Osobitné kategórie osobných údajov

V sekcii "Pracujte s nami" na webových stránkach môžete odosielať osobné údaje, ktoré môžu patriť do kategórie osobných údajov uvedených v čl. 9 Nariadenia – t. j. "[...] údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch a spracovanie genetických údajov, biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby".
V prípade, ak prostredníctvom Internetovej stránky odošlete svoj životopis v rámci uchádzania sa o zamestnanie, Pupa Milano žiada, aby ste nezverejňovali žiadne takéto osobné údaje, ak to nepovažujete za úplne nevyhnutné. V každom prípade, ak zverejníte takéto osobitné kategórie osobných údajov bez udelenia výslovného súhlasu na ich spracovanie, Pupa Milano v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedná a nemôže byť v súvislosti s tým voči nemu podaná žiadna sťažnosť, pretože v takom prípade ide o povolené spracovanie, ktoré je založené na skutočnosti, že ste verejne sprístupnili tieto informácie podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) Nariadenia. V každom prípade Pupa Milano zdôrazňuje dôležitosť poskytnutia vášho výslovného súhlasu na spracovanie tohto druhu osobných údajov, ak sa bez ohľadu na vyššie uvedené rozhodnete, že tieto budete zdieľať. Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že na účely výberu žiadateľa na určitú pozíciu sa môže Pupa Milano rozhodnúť analyzovať profesionálne profily na sociálnych sieťach, ktoré sú verejne prístupné na internete (napr. Linkedin).

c. Údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou

Pri používaní niektorých Služieb na Internetovej stránke môžete odosielať osobné údaje, ktoré sa týkajú iných osôb. Vždy, keď sa rozhodnete zdieľať osobné údaje týkajúce sa iných osôb prostredníctvom Internetovej stránky, budete vo vzťahu k týmto osobným údajom považovaný za nezávislého prevádzkovateľa a musíte prevziať všetky s tým súvisiace povinnosti a zodpovednosť. To znamená, že musíte zabezpečiť, že máte súhlas týchto tretích osôb s tým, aby ich osobné údaje boli použité týmto spôsobom predtým, než ich poskytnete Pupa Milano alebo iný vhodný právny základ, ktorý umožňuje zákonné spracovanie týchto údajov. Ste taktiež povinný úplne odškodniť Pupa Milano v prípade akýchkoľvek sťažností, nárokov alebo požiadaviek na náhradu škody zo strany tretích osôb, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so spracovaním osobných údajov tretích osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú prostredníctvom Internetovej stránky na základe vašej aktivity.

d. Social Log in

K stránke a službám môžete pristupovať pomocou poverení poskytnutých treťou stranou, ako je Twitter, Facebook alebo podobná služba ("sociálne prihlásenie"). V takom prípade by ste mali skontrolovať nastavenia tejto služby a pozorne si prečítať zásady poskytovateľa tretej strany, pretože môžu poskytovateľa tretej strany oprávňovať na zdieľanie vašich osobných údajov a oprávňovať spoločnosť Micys na zhromažďovanie informácií, ako sú vaše kontakty, priatelia a iné údaje. Identifikačný kód spojený s vaším účtom v službe tretej strany budeme uchovávať, keď ho použijete na prihlásenie do služby Pupa alebo zdieľanie obsahu umiestneného na stránke; uchovávanie bude prebiehať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie požadovaných služieb. Ak si vytvoríte účet na stránke Pupa alebo používate služby na stránke prihlásením, môžeme použiť informácie vo vašom účte na doplnenie vášho profilu na stránke. Svoj profil a kontaktné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť prostredníctvom prihlásenia na sociálnej sieti. Informácie o vás a vašom používaní našich služieb môžeme zhromažďovať aj prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií implementovaných na stránke za podmienok vysvetlených v nasledujúcom odseku. Spoločnosť môže spracúvať vaše kontaktné údaje, aby vám umožnila prístup do vašej osobnej zóny na stránke a využívanie služieb, ktoré sú prostredníctvom nej dostupné. Ak si vyberiete túto možnosť, môžete do Osobnej zóny pristupovať len pomocou svojich údajov Google. Spoločnosť zdôrazňuje, že v tomto prípade budú jedinými údajmi, ktoré budú oznámené spoločnosťou Google, vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa. Žiadne iné údaje týkajúce sa vášho sociálneho profilu sa nebudú prenášať Spoločnosti, ktorá tento systém zaviedla výlučne s cieľom zjednodušiť proces registrácie.

e. Cookies

Pre ďalšie informácie konzultujte https://www.pupamilano.sk/cookies.html

3. Účel spracovania

Pupa Milano zamýšľa použiť vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom Internetovej stránky na tieto účely:
a. poskytovať Služby, ktoré požadujete, ako napríklad: i) poskytovanie prístupu k vyhradeným častiam Internetovej stránky; ii) odoberanie newsletteter-ov;
b. odpovedať na akékoľvek vaše požiadavky o asistenciu alebo informácie;
c. analyzovať životopisy odoslané prostredníctvom Internetovej stránky, ako aj kontaktovať všetkých uchádzačov, ktorí odoslali žiadosti o zamestnanie;
d. pre dodržiavanie zákonov, ktoré ukladajú spoločnosti Pupa Milano zber a / alebo ďalšie spracovanie určitých druhov osobných údajov.

4. Právny základ a povinná / diskrečná (nepovinná) povaha spracovania

Právny základ Pupa Milano na spracovanie vašich osobných údajov podľa účelov uvedených v odseku 3 je nasledovný:
Odsek 3 (a), 3 (b) a 3 (c): spracovanie na tieto účely je nevyhnutnosťou na poskytnutie Služieb, a preto je uplatniteľným právnym základom nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy, ktorá bola s Vami uzatvorená, alebo to, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Nie je povinné uvádzať spoločnosti Pupa Milano vaše osobné údaje na tieto účely; avšak v prípade že vaše osobné údaje neposkytnete, Pupa Milano nebude môcť poskytovať žiadne Služby, a taktiež Pupa Milano nebude môcť odpovedať na žiadnu Vašu požiadavku ani posudzovať Váš životopis.
• Konkrétne v súvislosti s odsekom 3 písm. c), najmä pokiaľ ide o analýzu odborných profilov na sociálnych sieťach spoločnosťou Pupa Milano, ktoré voľne sprístupňujete na internete, Pupa Milano sa spolieha na článok. 6 (1) f) Nariadenia - t. j. nevyhnutnosť spracovania na účely oprávneného záujmu spoločnosti Pupa Milano overiť, či existujú akékoľvek riziká súvisiace s vhodnosťou kandidáta na danú otvorenú pozíciu.
Odsek 3 písm. d): spracovanie na tento účel je nevyhnutné na to, aby spolo Pupa Milano dodržiavala jeho zákonné povinnosti, a preto je uplatniteľným právnym základom nevyhnutnosť spracovania za účelom splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa - paragraf 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Ak poskytnete spoločnosti Pupa Milano ľubovoľné osobné údaje, Pupa Milano ich musí spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré môžu zahŕňať uchovávanie a oznamovanie vašich osobných údajov úradom za účelom splnenia daňových, colných alebo iných zákonných povinností.

5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť na účely uvedené v oddiele 3 zdieľané s rôznymi osobami / subjektmi (ďalej len "Príjemcovia"):
• Subjekty, ktoré konajú ako sprostredkovatelia údajov v mene spoločnosti Pupa Milano, najmä:
• osoby, spoločnosti alebo profesionálne firmy poskytujúce poradenstvo spoločnosti Pupa Milano týkajúce sa účtovných, administratívnych, právnych, daňových, finančných záležitostí ako aj vymáhania pohľadávok v súvislosti s poskytovaním Služieb;
• osoby zapojené do zdieľania osobných údajov pre účely poskytovania Služieb (napr. poskytovatelia hostingu alebo poskytovatelia platformy elektronickej pošty); a
• osoby oprávnené vykonávať technickú údržbu (vrátane údržby sieťového zariadenia a elektronických komunikačných sietí).
• Orgány štátnej správy, ktorým môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené, v súlade s platnými zákonmi alebo záväznými nariadeniami týchto orgánov;
• Osoby autorizované spoločnosťou Pupa Milano spracovávať osobné údaje potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú neoddeliteľne spojené s poskytovaním Služieb, ktoré sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú príslušnej zákonnej povinnosti mlčanlivosti (napr. Zamestnanci Pupa Milano).

6. Prenos osobných údajov

Niektoré z vašich osobných údajov sa zdieľajú s príjemcami, ktorí sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť zabezpečuje, že vaše osobné údaje sú spracované týmito príjemcami v súlade s Nariadením. Podľa Nariadenia sa tieto prenosy môžu zakladať na rozhodnutí o primeranosti ochrany alebo na štandardných zmluvných doložkách schválených Európskou komisiou. Ďalšie informácie sú k dispozícii v spoločnosti na tejto adrese: privacySK@pupa.it.

7. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje spracované na účely uvedené v oddiele 3 (a) a 3 (b) budú uchovávané spoločnosťou Pupa Milano počas obdobia považovaného za nevyhnutné na splnenie týchto účelov - v každom prípade, pretože tieto osobné údaje sú spracované na poskytovanie Služieb, Aramex ich bude uchovávať tak dlho, pokým sa nepremlčí zodpovednosť súvisiaca s poskytovaním Služieb (tak ako to určuje platné právo), aby tak Aramex chránil svoje záujmy. Osobné údaje obsiahnuté v životopisoch odoslaných prostredníctvom Internetovej stránky, ako je uvedené v odseku 3 písm. c), budú uchovávané tak dlho, kým pozícia, na ktorú bol zaslaný životopis, zostáva otvorená. Pokiaľ ide o spontánne uchádzania sa o prácu, tieto osobné údaje sa môžu uchovávať až 1 (jeden) rok. Pupa Milano môže kontaktovať kandidátov pred uplynutím uvedených období s cieľom požiadať o súhlas s predĺžením tejto doby uchovávania. Osobné údaje spracované na účely uvedené v odseku 3 písm. d) budú uchovávané spoločnosťou Pupa Milano na obdobie požadované osobitnou zákonnou povinnosťou alebo platným právom. Ďalšie informácie o obdobiach uchovávania osobných údajov spoločnosťou Pupa Milano a kritériách prijatých pri určovaní týchto lehôt nájdete na adrese: privacySK@pupa.it

8. Práva dotknutých subjektov

Podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený žiadať od spoločnosti Pupa Milano kedykoľvek prístup k vašim osobným údajom, opravu a vymazanie vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu. Máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia, ako aj o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Pupa Milano, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia. Žiadosti musia byť podané písomne spoločnosti Pupa Milano na: privacySK@pupa.it Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom Internetovej stránky porušuje platné právne predpisy.