ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIA PODĽA § 13 ZOOÚ

Spracovateľ

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú internetových stránok spoločnosti Pupa www.pupamilano.sk, www.pupastyle.it (spoločne tiež “Stránky”) a taktiež webovej aplikácie PUPA Milano. Prevádzkovateľom je podľa § 28 talianskeho Zákonníka o ochrane osobných údajov č. 196/2003 (ďalej len “ZOOÚ”) MICYS COMPANY SpA (ďalej len “PUPA”), so sídlom v Monze, via Appiani 25 a hlavným miestom vedenia v Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, IČ DPH IT02089840967, DIČ 0208984096, zapísaná v Registri Monza e Brianza, reg. č. 02089840967. 

Účely spracovania

Ako je podrobnejšie vysvetlené v ustanoveniach, ktoré umožňujú užívateľom po zadaní ich osobných údajov využívať služby poskytované Stránkou, užívateľove údaje sú spracúvané za účelom umožnenia odpovede na ich konkrétne požiadavky. Zber a následné spracovanie údajov je vykonávané predovšetkým za nasledovným účelom:


•          registrácia na Stránke;

•          prihlásenie sa na odber noviniek prostredníctvom emailu;

•          zdieľanie obsahu Stránky; 

•          zákaznícky servis;

•          pokračujúce ponuky;

•          požiadavky na informácie; 

•          registrácia do myPUPA Community;
•          účasť na propagačných kampaniach ako sú vernostné karty a bonusy / kupóny ponúkané zákazníkom;

•          používanie aplikácie Pupa dostupnej v Apple Store pre iPhone a iPad a inej aplikácie vyvinutej pre rozličné platformy (Facebook, Twitter, atď.).

V prípade nákupu tovaru alebo služieb na e-shope PUPA, môže spoločnosť Micys ako spracovateľ zasielať propagačné e-maily o tovaroch alebo službách podobných tým, ktoré boli zakúpené dotknutou osobou, ktorá môže okamžite odmietnuť zasielanie takýchto e-mailov zaslaním e-mailu na adresu privacyslovakia@pupa.it.

Pupa nebude používať poskytnuté údaje na iné účely ako na tie, ktoré boli poskytnuté za účelom poskytovania služieb, ktoré požadoval užívateľ alebo bez uvedeného obmedzenia na účel inej osobitnej služby požadovanej užívateľom, ktorý bude uvedený v prípadnom dodatočnom informačnom oznámení. 


Subjekty, ktoré spracúvajú vaše údaje

Za účelom poskytovania služieb požadovaných užívateľom budú osobné údaje sprístupnené tretím osobám, ktoré budú konať ako nezávislí prevádzkovatelia pri poskytovaní služieb požadovaných užívateľom (napríklad spoločnosti doručujúce zakúpený tovar) alebo tým, pre ktorých je komunikovanie údajov požadované v zmysle príslušných právnych predpisov. 

Ustanovili sme sprostredkovateľov. Predovšetkým sme ustanovili externého sprostredkovateľa na poskytovanie webhostingových služieb, ktorým je Salesforce.com, Inc., adresa: The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov je dostupný na požiadanie adresované prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú sprístupnené osobám výslovne oprávneným prevádzkovateľom; takto určené osoby budú zodpovedné za spracovanie  pri vykonávaní spracovateľských operácií potrebných na účely uvedené vyššie; takto určené osoby budú patriť v závislosti od konkrétnej požiadavky dotknutej osoby k administratívnemu personálu, komunikačnému, účtovnému personálu, personálu poskytujúceho právne poradenstvo, technickú údržbu informačných systémov a marketing.

Vaše údaje môžu byť prenesené cez hranice, do krajín Európskej únie alebo iných krajín poskytujúcich podľa Európskej komisie primeranú úroveň ochrany, alebo aj do krajín mimo Európskej únie, ktoré nie sú uvedené na zozname krajín poskytujúcich primeranú úroveň ochrany a s ktorými vopred uzavrieme dohodu na ochranu vášho súkromia obsahujúcu štandardné zmluvné podmienky určené rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010, alebo ktoré získali certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov za účelom prenosu údajov medzi EÚ a USA.   

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje

Všetky spracovateľské operácie poskytované ako časť služieb dostupných na Stránke sú vykonávané elektronickými alebo telematickými spôsobmi alebo tlačenými / manuálnymi prostriedkami.

Údaje budú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli zhromaždené a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi, na účely uvedené vyššie alebo definované z času na čas ďalším informačným oznámením poskytnutým užívateľovi.

Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutne potrebný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.


Druh spracúvaných osobných údajov a možnosť poskytnutia osobných údajov

Formuláre na vyplnenie na tejto Stránke obsahujú oba typy osobných údajov – tie, ktoré sú nevyhnutne vyžadované a v prípade neposkytnutia ktorých nebude možné vybaviť požiadavku a osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné a nie je nevyhnutné za účelom vybavenia požiadavky.

 

Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové operácie používané touto internetovou stránkou získavajú počas ich bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos nie je zahrnutý v internetovom komunikačnom protokole. Tieto informácie nie sú zbierané za účelom ich spojenia s určitými osobami, avšak môžu vzhľadom na ich povahu umožniť identifikáciu užívateľov prostredníctvom spracúvania a kombinácie údajov od tretích osôb. 

Táto kategória zahŕňa: IP adresy a doménové mená počítačov užívaných užívateľmi za účelom spojenia so stránkou, adresy požadovaných zdrojov v URI (Uniform Resource Identifier), čas zadania požiadavky, metódu používanú na zadanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, numerický kód udávajúci stav odpovede servera (úspešné uzavretie, chyba, atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa užívateľovho operačného systému a informačného prostredia.

Tieto údaje sú používané výlučne za účelom získania anonymných štatistických informácií užívania internetovej stránky a overenia jej správnej funkcionality (pozri tiež odstavec Cookies). Údaje môžu byť použité príslušnými orgánmi za účelom stanovenia zodpovednosti v hypotetických prípadoch počítačových trestných činov, ktorých následkom je škoda vzniknutá na stránke. Okrem týchto prípadov nebudú osobné údaje uchovávané dlhšie ako sedem dní.

 

Osobné údaje dobrovoľne poskytnuté užívateľom

Osobné údaje bežne vyžadované za účelom využívania služieb na tejto Stránke sú vytvorené osobnými záznamami, kontaktnými a platobnými inštrumentmi a informáciami. Voliteľné, konkrétne a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené v zozname Stránky alebo vyplnenie elektronických formulárov alebo kontaktov má za následok ďalšie získanie zasielateľovej adresy nevyhnutnej na zodpovedanie požiadavky, ako aj ďalších osobných údajov zahrnutých v správe. 

Určité informačné oznámenia budú poskytované alebo zobrazené na internetových stránkach vo vzťahu ku konkrétnym službám na vyžiadanie. Citlivé údaje nie sú v zmysle § 4 ZOOÚ obvykle spracúvané (v prípade spracovania citlivých údajov za účelom poskytnuta určitých služieb bude zaslané informačné oznámenie spolu s výslovnou požiadavkou na udelenie súhlasu dotknutou osobou).

 

Sociálne prídavné moduly

Prístup na Stránku a k službám môže byť poskytnutý na základe odporúčaní tretích strán ako sú Twitter, Facebook, Google+ alebo podobné služby (“Sociálne prídavné moduly”). V tomto prípade je užívateľ povinný overiť nastavenia služieb a dôkladne prečítať podmienky providera tretej strany, nakoľko tieto môžu oprávňovať túto tretiu stranu zdieľať osobné informácie a oprávňovať Micys na zbieranie informácií ako kontakty, priatelia a iné osobné údaje užívateľa. V prípade prihlásenia sa k Pupa alebo zdieľania obsahu Stránky budeme uchovávať identifikačný kód užívateľovho účtu prepojený s providerom tretej strany; osobné údaje budú uchovávané po dobu potrebnú za účelom poskytovania požadovaných služieb. V prípade vytvorenia účtu užívateľom alebo používania služieb spojením cez sociálne prídavné moduly, môžeme použiť informáciu v pôvodnom účte za účelom skompletizovania jeho profilu na Stránke. Užívateľ môže aktualizovať alebo zmeniť profilové informácie a kontaktné informácie kedykoľvek prostredníctvom Sociálnych prídavných modulov. Môžeme taktiež zbierať informácie o užívateľovi a užívaní našich služieb prostredníctvom cookies a iných podobných technológií implementovaných na stránke, vo vysvetľujúcich ustanoveniach v osobitnej časti týchto podmienok.     

 

Práva dotknutých osôb  

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii osobných údajov a poznať ich obsah a pôvod, overiť ich správnosť alebo požadovať ich začlenenie, aktualizáciu alebo opravu (§ 7 ZOOÚ).

Podľa ustanovenia § 7 ZOOÚ, má užívateľ právo požadovať zrušenie, zmenu na anonymnú formu alebo blokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, ako aj brániť sa spracúvaniu z legitímnych dôvodov.

Žiadosti je potrebné zasielať prevádzkovateľovi poštou alebo e-mailom na nasledovnú adresu: privacyslovakia@pupa.it