Objavte MYPUPA

Vytvorte si účet MyPupa pre získanie špeciálnych zliav na vaše online objednávky, vytváranie vašich zoznamov želaní a jednoduchšie a rýchlejšie nakupovanie na našej stránke.

Ešte ste sa neregistrovali?

Prihláste sa do svojho profilu

Bezplatná preprava pre všetky objednávky nad 39 €

Bezplatná preprava
pre všetky objednávky nad 39 €

PRACUJTE PRE NÁS

Ak túžite pracovať pre spoločnosť Pupa Milano, vyplňte nasledujúci formulár a pošlite nám váš životopis.
V prípade záujmu vás budeme kontaktovať priamo z nášho oddelenia ľudských zdrojov.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPOLUPRÁCE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

Spoločnosť Micys Company S.p.A. (ďalej len ako „Micys“ alebo „Spracovateľ údajov“) so sídlom: v Monze, Via Appiani 25 a hlavným miestom vedenia: Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, IČ DPH IT02089840967, DIČ 0208984096, zapísaná v Registri Monza e Brianza, reg. č. 02089840967, ako spoločnosť zodpovedná za kontrolu spracovania údajov, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 13 talianskeho Zákonníka o ochrane osobných údajov č. 196/2003 ("ZOOÚ") budú osobné údaje poskytované našej spoločnosti spracované v súlade s ustanoveniami talianskych právnych predpisov – konkrétne vyššie uvedeného talianskeho Zákonníka o ochrane osobných údajov a v súlade s ochranou súkromia tejto webovej stránky. Užívateľ poskytuje spoločnosti svoje osobné údaje prostredníctvom odoslania príspevku a vyplnenia určitých sekcií tejto stránky, čím zároveň potvrdzuje udelenie informovaného súhlasu so spracovaním údajov požadovaným spôsobom, tak ako je to v prípade spracovania osobných údajov, ktoré možno kvalifikovať ako citlivé alebo súdne údaje. Jedná sa o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vierovyznania, filozofického alebo iného presvedčenia, politických názorov, členstva v politických stranách, združeniach, odboroch a organizáciách náboženského, filozofického, politického alebo obchodného charakteru, ako aj osobných údajov týkajúcich sa zdravia a pohlavného života, podozrenia zo spáchania trestných činov alebo existencie prebiehajúcich súdnych konaní. Dobrovoľné a voliteľné poskytnutie dokumentov a príspevkov prostredníctvom ich zdieľania na tejto webovej stránke alebo v jej konkrétnych sekciách za účelom registrácie alebo zabezpečenia komunikácie, zahŕňa zber údajov a adries, ktoré sú nevyhnutné na odosielanie odpovedí na žiadosti, alebo iných osobných údajov zahrnutých v komunikácii na tieto isté účely. Údaje môžu byť použité iba zodpovednými osobami menovanými spracovateľom údajov, z oblasti administratívnej podpory alebo ľudských zdrojov alebo špecifických oblastí spoločnosti, ktorým bol príspevok adresovaný, pokiaľ je to nutné , tak aj spracovateľom údajov povinne vymenovaným v zmysle § 29 a § 30 ZOOÚ, a to len na nevyhnutný čas a na účely hodnotenia a výberu pracovníkov. Spracovateľom údajov je DS GROUP SPA so sídlom v Via Pompeo Mariani 4, 20128 Milano,ktorý je dodávateľom služieb pre správu a údržbu tejto stránky. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov je užívateľom k dispozícii na základe žiadostí, ktoré môžu zasielať na na adresu správcu údajov uvedenú vyššie. Sprístupnenie údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutím sprístupnenia môže dôjsť k znemožneniu vykonania vyššie uvedených úkonov. Tí, ktorých sa bytostne dotýka spracovanie osobných údajov, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii týchto údajov, o ich pôvode, overiť si ich správnosť a žiadať o ich integráciu, aktualizáciu alebo opravu (§ 7 ZOOÚ). V súlade s týmto ustanovením má dotknutá osoba právo požadovať zrušenie alebo zmenu údajov na anonymné alebo zablokovanie nezákonne spracovaných údajov a v každom prípade namietať nezákonné spracovanie týchto údajov. Žiadosti je potrebné zasielať na adresu spracovateľa údajov uvedenú vyššie.