PODMIENKY POUŽÍVANIA

WWW.PUPAMILANO.SK

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na všetkých užívateľov webovej stránky www.pupamilano.sk  (ďalej len ako „Stránka“) a na služby poskytované prostredníctvom tejto Stránky spoločnosťou Micys Company SpA, so sídlom v Monze,via Appiani 25 a hlavným miestom vedenia v Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, IČ DPH IT02089840967, DIČ 0208984096, zapísaná v Registri Monza e Brianza, reg. č. 02089840967.

Stránka umožňuje užívateľom využívať široké spektrum služieb spojených so starostivosťou o krásu, ako napríklad informácie o kozmetike, in-depth video obsahujúce kozmetické produkty, registráciu na stránke, odber noviniek prostredníctvom e-mailu, zdieľanie obsahu na stránke, zákaznícky servis, odosielanie ponúk, všeobecné žiadosti o poskytnutie informácií, registrácia do MyPupa community, účasť na propagačných kampaniach – ako sú vernostné karty a bonusy/kupóny ponúkané zákazníkom, využívanie aplikácie Pupa dostupnej v Apple Store pre iPhone a iPad a inej aplikácie vyvinutej pre rozličné platformy (napr. Facebook, Twitter, atď.).

Užívateľ týmto vyhlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“) upravujúcimi prístup na stránku, jej používanie a obsah dostupný na tejto stránke. Na základe uvedeného vyzývame užívateľov, ktorí nechcú udeliť súhlas s týmito Podmienkami používania, aby prestali využívať našu stránku. Udelenie súhlasu s Podmienkami používania má za následok založenie zmluvného vzťahu – zmluvy medzi užívateľom a spoločnosťou Micys, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany a to za nižšie uvedených podmienok.

 1.        REGISTRÁCIA

Prístup na stránku je voľný a je dostupný pre každého Užívateľa. Na získanie prístupu do členskej komunity stránky je potrebné, aby si Užívateľ vytvoril užívateľské konto a vyplnil formulár, obsahujúci jeho osobné údaje. Na základe poskytnutia presných, aktuálnych a úplných údajov, ktoré sa vyžadujú na vyplnenie príslušného online registračného formulára, sa uskutoční registrácia užívateľa. Registráciou Užívateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytol spoločnosti na účely registrácie a ktorých spracovanie je regulované Informačným oznámením, umiestneným na Stránke.

Užívateľ má možnosť takisto zaregistrovať sa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov z Twitter-u, Facebook-u, Google+. Micys a následne na to budú osobné údaje dostupné na jeho profile,t. j. meno, emailová adresa, spracované a to len na účely identifikácie Užívateľa.

V prípade potreby je Užívateľ oprávnený aktualizovať ním zadané údaje. Užívateľ sa zaväzuje uchovať si prihlasovacie meno a heslo, ktoré bude využívať na účely prihlásenia sa na Stránku a potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že poskytnutie týchto identifikačných údajov tretím stranám a/alebo ich používanie tretími stranami sa zakazuje a môže mať za následok vznik zodpovednosti za používanie Stránky spôsobom nezlučiteľným s týmito Podmienkami Používania.

Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť Micys o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho užívateľského konta, ako aj o akomkoľvek inom narušení bezpečnosti. Micys nezodpovedá Užívateľovi za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním užívateľského konta.

V prípade porušenia týchto Podmienok Používania má spoločnosť Micys právo, podľa vlastného uváženia, zrušiť Užívateľské konto, odstrániť alebo pridať akýkoľvek obsah alebo prístup k účtu alebo urobiť akýkoľvek iný úkon, ktorý považuje v tejto súvislosti za nevyhnutný.

2.         DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Užívateľ nemá právo využívať alebo previesť práva duševného vlastníctva patriace spoločnosti Micys, okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach Používania, okrem verejne dostupných informácií, alebo ak má na taký úkon písomné splnomocnenie. Užívateľom sa výslovne zakazuje (a bez obmedzenia), v časti alebo úplne reprodukovať, kopírovať, upravovať, publikovať, prenášať, distribuovať, vykonávať, zobrazovať, sťahovať, licencovať, vkladať do databázy, použiť na vytvorenie odvodených diel, spätne analyzovať, prevádzať alebo predávať čokoľvek, čo tvorí práva duševného vlastníctva, vrátane ale nie výlučne informácie, softvér, prvky vyskytujúce sa na Stránke alebo iné produkty vo vlastníctve Micys.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje obsiahnuté na Stránke, vrátane ale nie výlučne obrazov, ilustrácií, grafiky, fotografí, videí, textov, ikon, obrázkov a písomných a iných materiálov zverejnených na tejto Stránke, sú predmetom autorských práv – copyright, ochranné známky, logá alebo iné práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní, kontroluje Micys alebo má oprávnenie na ich používanie od ich príslušných vlastníkov a sú chránené autorskými právami.

Žiadny text, grafika obsiahnuta na Stránke nesmie byť reprodukovaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky alebo mechanicky. Tento zákaz sa vzťahuje aj na vyhotovovanie fotokópií, nahrávanie, re-adaptáciu alebo iné používanie ukladacieho alebo vyhľadávacieho informačného systému, a to bez predchádzajúceho povolenia vlastníka. Každý zverejnený dokument môže obsahovať ďalšie informácie týkajúce sa a súvisiace s právom duševného vlastníctva špecifického dokumentu.

Umiestňovaním akéhokoľvek materiálu alebo obrázka prostredníctvom Stránky udeľuje Užívateľ súhlas so zverejnením takéhoto obsahu a potvrdzuje, že je oprávneným vlastníkom predloženého materiálu a že žiadna iná fyzická alebo právnická osoba nemá právo nakladať s týmto materiálom.

Užívateľ je zodpovedný za obsah a material, ktorý pomocou tejto Stránky sprístupní a zodpovedá za to, že tento obsah neporušuje Podmienky Používania.

 

3.         OBMEDZENIA PRE POUŽÍVANIE STRÁNKY

Užívateľovi je poskytovaná nevýlučná licencia na zobrazovanie obsahu Stránky výhradne počas jej prehliadania (aktívny prístup). S výnimkou prehliadania materiálu na stránke a v rozsahu, ktorý si vyžaduje osobitný účel, sa vyhotovovanie elektronických kópií, adaptácia, distribúcia zakazuje.

Použitie akýchkoľvek automatických a manuálnych nástrojov, zariadení, procesov, softvérov, programov, algoritmov, metód alebo procedúr, napríklad no nie výlučne “roboty”, “pavúky” alebo iné podobné systémy alebo funkcionality, ktorých účelom je zasiahnuť alebo neprimerane zaťažiť alebo iným spôsobom negatívne ovplyvniť fungovanie Stránky, sa zakazuje.

Užívateľ je oprávnený iba navštíviť, prezerať si a uchovávať kópie stránok/ sekcií výlučne pre osobnú potrebu a nie je oprávnený duplikovať, sťahovať, zverejňovať, upravovať či iným spôsobom šíriť obsah týchto stránok pre akékoľvek komerčné účely alebo na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v Podmienkach Používania. Používaním tejto Stránky Užívateľ súhlasí s tým, že nebude prepájať stránky, pokiaľ nemá osobitné povolenie udelené spoločnosťou Micys.

 

4.         NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE

Táto Stránka nesmie byť využívaná na nezákonné účely alebo činnosti považované za obscénne, urážlivé, nenávistné, obťažujúce, nevhodné alebo pochybné, alebo na účely predaja alebo ponuky na predaj tovaru alebo poskytovania služieb, na účely uverejňovania prieskumov, súťaží alebo reťazových listov alebo akýkoľvek iný účel, ktorý je týmito Podmienkami Používania zakázaný. Užívateľ súhlasí s tým, že nebude posielať alebo ukladať na Stránke akýkoľvek softvér, informáciu, dáta, databázy, hudbu, zvukové súbory, videá alebo audio-video, fotografie, obrázky, dokumenty, text, digitálne súbory alebo iný materiál, ktorý môže porušovať práva duševného vlastníctva (vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, patentov, propagačných práv, alebo práva, ktoré sú predmetom ochrany dôverných informácií) spoločnosti Micys a tretích strán. Nezákonné alebo neoprávnené používanie tejto Stránky, vrátane, avšak nie výlučne, rámcovanie stránok alebo prepájanie na nepovolené webové stránky alebo neoprávnené použitie akéhokoľvek robota, pavúka, alebo iného automatizovaného zariadenia na Stránke, bude kvalifikované ako dôvod na podanie žaloby, pokiaľ to spoločnosť Micys uzná za vhodné, a to na vo veci civilnej alebo trestnej.

Micys si vyhradzuje právo ukončiť Užívateľovi prístup a zablokovať používanie Stránky a Užívateľov účet bez predchádzajúceho upozornenia a vymazať údaje, ktoré spoločnosti poskytol. V prípade, že sa Micys dozvie o možných porušeniach zo strany Užívateľa alebo má podozrenie, že používaním Stránky porušuje tieto Podmienky používania, a najmä  práva duševného vlastníctva Micys alebo tretích strán, alebo ustanovenia príslušných právnych predpisov,  je povinná, podľa svojho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia.pozastaviť alebo zrušiť účet Užívateľa, a jeho prístup a používanie tejto Stránky. Micys v žiadnom prípade nezodpovedá Užívateľovi a tretím stranám za pozastavenie/ zrušenie Užívateľovho účtu a prístupu na Stránku.

 

5.         ZVEREJŇOVANIE OBSAHU

Micys si vyhradzuje právo odmietnuť zdieľať alebo odstrániť akýkoľvek príspevok Užívateľa alebo akýkoľvek odkaz na zdroj, ktorého súčasťou je akýkoľvek z nasledujúcich príkladov neprijateľného obsahu:

  • Urážlivé a / alebo hrubé vyjadrovanie sa obsahujúci príkladne, no nie výlučne : nadávky, rúhanie, obscénnosti, obťažovanie, vulgárne výrazy, výrazy so sexuálnym podtónom a nenávistné prejavy (napríklad rasistické / diskriminačné vyjadrenia);
  • Odkazy na nelegálne a / alebo nezákonné činnosti, úmyselné zavádzanie o príplatkoch, klamlivá reklama alebo porušovanie práva na zdravie (napríklad otrava jedlom, cudzie objekty v jedle a pod.);
  • Hanlivé a útočné správy pre ostatných užívateľov;
  • Príspevky obsahujúce osobné útoky alebo opisujúce psychické a/alebo sexuálne obťažovanie;
  • Vyjadrovanie sa spôsobom, ktorý porušuje dobré mravy alebo štandardy Stránky, tak ako je určené spoločnosťou Micys;
  • Príspevky, ktoré Micys považuje za nezákonné alebo porušujúce akékoľvek Európske, národné alebo miestne právne predpisy, alebo ľudské práva;
  • Príspevky, ktorými zámerne urážlivo a nevhodne napodobňuje iných užívateľov (vrátane ich mien alebo iných jedinenčností) alebo užívateľských mien alebo podpisov;
  •  Príspevky, ktoré sú zašiforvané alebo ktoré obsahujú akékoľvek vírusy, trojské kone, “worms”, “časované bomby”, roboty alebo iné formy za účelom poškodenia, škodlivých zásahov, tajných zásahov do systému, dát a osobných údajov, s cieľom zneužiť ich.

 

6.         ODKAZ NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Na Stránke sa nachádzajú odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré umožňujú Užívateľovi opustiť Stránku a kliknutím na takýto odkaz vstúpiť na takéto webové stránky tretích osôb. Micys je výlučne iba “hostiteľom” takýchto odkazov na stránky tretích strán resp. vlastníkov stránok a neudeľuje súhlas so šírením odkazov, ktoré sa nachádzajú na týchto webových stránkach.

Užívateľ potvrdzuje a súhlasí, že Micys:

(I) nekontroluje, neskúma, neoveruje a nezodpovedá za materiály, obsah a služby ponúkané tretími stranami, vrátane ich dodávateľov a subdodávateľov a šírené na ich webových stránkach alebo stránkach s nimi prepojených;

(Ii) neposkytuje žiadnu záruku a nezodpovedá za používanie takýchto materiálov, obsahu a služieb;

(Iii) Užívateľ sám zodpovedá za používanie takýchto materiálov, obsahu a služieb, ku ktorým získal prístup prostredníctvom webových stránok tretích strán.

V prípade, že sa Užívateľ rozhodne využívať takéto služby a zdieľať obsah takýchto stránok na sociálnych sieťach, potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že obsah stránok zdieľaný takýmto spôsobom bude spracovaný v zmysle pravidiel spracovania osobných údajov, ktoré sa aplikujú na používanie sociálnych sietí.

 

7.         PRESNOSŤ A ÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Micys nezodpovedá za presnosť, správnosť a úplnosť informácií obsiahnutych na Stránke. Informácie obsiahnute na Stránke sú poskytované výlučne ako všeobecné informácie a nesmú byť použité bez predchádzajúcej konzultácie, ktorou sa upraví ich presné, úplné a aktualizované znenie. Užívateľ znáša sám riziko spôsobené odvolávaním sa na informácie obsiahnute na Stránke.

 

8.         POZASTAVENIE A ZABLOKOVANIE PRÍSTUPU

Micys si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zablokovať, zakázať alebo pozastaviť prístup na Stránku a súvisiacim službám.

Micys si vyhradzuje právo v časti alebo v celku pozastaviť alebo ukončiť prístup na Stránku, a to podľa vlastného uváženia, napríklad z dôvodu akýchkoľvek technických príčin (napr. údržba stránky), na základe podnikateľského rozhodnutia, v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci  alebo kedykoľvek by využívanie Stránky Užívateľom a následné šírenie obsahu mohlo negatívne ovplyvniť dostupnosť Stránky alebo mohlo vystaviť Micys, ostatných Užívateľov a/alebo tretie osoby zodpovednosti za škodu alebo iným spôsobom v rozpore s príslušným právnym predpisom.

Micys sa zaväzuje Užívateľom oznámiť zamýšľané ukončenie prístupu na Stránku ešte predtým, ako k nemu dôjde z vyššie uvedených dôvodov, avšak nezaručuje, že bude schopná zaslať takéto oznámenie vždy, keď dôjde k prerušeniu prístupu na Stránku.

 

9.         OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Užívateľ súhlasí, že Stránka a všetky jej súčasti vrátane ponúkaných služieb, sú poskytované “tak ako sú” a “so všetkými chybami”. Micys negarantuje, že stránka je kompatibilná s užívateľovým zariadením alebo že je bez chýb a vírusov, vrátane „worms“ a trojských koňov. Micys nie je zodpovedná za škodu spôsobenú Užívateľom v dôsledku takýchto deštruktívnych prvkov.

Užívateľ potvrdzuje a súhlasí, že Micys, jej zamestnanci alebo dodávatelia, nie sú zodpovední za:

(I) škody spôsobené nedbanlivosťou Micys, jej zamestnancov, subdodávateľov, dodávateľov, alebo za škody vzniknuté zo Stránky, ako aj za straty, straty výnosov, za náhodné a následné škody alebo za akékoľvek iné čiastočné alebo úplné, priame alebo nepriame škody;

(Ii) poruchy materiálov alebo služieb pri používaní Stránky spôsobených počítačom alebo Užívateľovým vybavením a to aj v prípade, ak Micys bola výslovne upozornená na možnosť takýchto škôd.

Micys taktiež nie je v žiadnom prípade zodpovedná za kvalitu služieb pripojenia, ktoré Užívateľ používa na pripojenie k sieti, prístup k Stránke a na užívanie dostupných služieb. Micys nemôže byť v žiadnom prípade vzatá na zodpovednosť za dostupnosť spojenia prenosu dát a za vybavenie, ktoré Užívateľ používa na prístup k Stránke.

Micys je zbavená zodpovednosti vzniknutej z nesprávneho zaobchádzania so Stránkou zo strany Užívateľa, ktorý súhlasí s tým, že nebude uverejňovať na Stránke alebo odosielať prostredníctvom Stránky obsah alebo príspevky, ktoré sú škodlivé, alebo ktoré porušujú alebo zasahujú akýmkoľvek spôsobom do práv tretích osôb (vrátane práv duševného vlastníctva, povinnosti utajenia alebo ochrany osobných údajov, alebo akýchkoľvek iných práv tretích osôb).

 

10.       NÁHRADA ŠKODY A SĽUB ODŠKODNENIA

Užívateľ súhlasí s tým, že v súvislosti s užívaním Stránky odškodní Micys, jej agentov, riaditeľov a zamestnancov v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov, žalôb, pohľadávok, záväzkov, nákladov a výdavkov vrátane odôvodnených nákladov na právne služby vzniknutých z akéhokoľvek porušenia niektorého z ustanovení týchto Podmienok používania alebo príslušných právnych predpisov, alebo akýchkoľvek tu uvedených záruk, alebo vzniknutých inak pri používaní Stránky. Micys si vyhradzuje právo na výlučnú kontrolu nad obrannými činnosťami pri opatreniach majúcich za cieľ získať kompenzáciu od Užívateľa a v prípade, ak sa tak stane, bude Užívateľ požiadaný o plnú spoluprácu s Micys pri vykonaní všetkých dostupných nápravných prostriedkov.

 

11.       ZMENY A UKONČENIE

Micys si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, doplniť alebo ukončiť tieto Podmienky používania, Stránku a služby, ktoré poskytuje a ktoré sú s ňou a/alebo jej časťou spojené a/alebo s účtom a heslom Užívateľa a to na základe odôvodneného oznámenia. Kontinuálne používanie Stránky Užívateľom zahŕňa súhlas s týmito Podmienkami používania, ktorý je plne záväzný vo vzťahu k akýmkoľvek zmenám. V prípade, ak sa Užívateľ rozhodne neakceptovať tieto zmeny, je oprávnený okamžite ukončiť užívanie Stránky.

V prípade, ak je prístup k Stránke zo strany Užívateľa ukončený, je Užívateľ naďalej viazaný povinnosťami vzniknutými z týchto Podmienok používania a ich doplnením, vrátane záruk Užívateľa a vylúčení a obmedzení zodpovednosti. Micys nemôže byť vzatá na zodpovednosť voči Užívateľovi alebo tretej osobe za ukončenie akéhokoľvek prístupu zo strany Užívteľa. Užívateľ môže kedykoľvek ukončiť tieto Podmienky používania ukončením jeho registrácie na Stránke, okrem prípadu uvedeného v predchádzajúcom odstavci.

 

12.       HLÁSENIE PORUŠENÍ

Akékoľvek zneužitie, neautorizované použitie, alebo použitie v rozpore s pravidlami stanovenými príslušnými právnymi predpismi a/alebo týmito Podmienkami používania, musí byť ohlásené Micys e-mailom na adresu: privacyslovakia@pupa.it. Užívateľ je povinný taktiež okamžite nahlásiť Micys akékoľvek neoprávnené použitie jeho účtu treťou osobou.

 

13.       SÚKROMIE A COOKIES

Micys spracúva osobné údaje poskytnuté Užívateľom za účelom poskytnutia služieb potrebných na prevádzku a používanie Stránky, v súlade platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov (taliansky Zákonník o ochrane osobných údajov č. 196/2003).

Pre poskytnutie informácií ako Micys zbiera a spracúva osobné údaje, navštívte prosím Ochranu súkromia Stránky dostupnú na: Privacy Policy

 

14.       RÔZNE

Tieto Podmienky Používania, ako aj práva a povinnosti Užívateľa a Micys, ktoré na základe nich vznikajú, sa spravujú talianskym právom. Všetky spory vzniknuté medzi Užívateľom a Micys budú riešené výhradne Súdom v Monze, okrem prípadu, keď je zákonom v prospech Užívateľa založená odlišná súdna právomoc.

V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok Používania, vrátane, nie však výlučne, výluk zo záruk a obmedzenia zodpovednosti uvedených vyššie, ostávajú ostatné ustanovenia platné a účinné bez zmien a neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie sa považuje za zrušené platným a vykonateľným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu pôvodného ustanovenia.

Vykonávanie ustanovení týchto Podmienok Používania podlieha platnému právu, a nič, čo je obsiahnuté v týchto Podmienkach Používania, nemôže zrušiť právo Micys dodržiavať ustanovenia a požiadavky vyplývajúce z týchto zákonov.