VŠEOBECNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU A POUŽITIA STRÁNKY

Ak navštívite stránku alebo si niečo zakúpite na adrese www.pupamilano.sk alebo prostredníctvom akejkoľvek webovej alebo mobilnej aplikácie PUPA Milano, akceptujete tieto zmluvné podmienky predaja. Preto odporúčame, aby ste si ich pozorne prečítali

1. Všeobecné zmluvné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné podmienky" alebo "VOP") upravujú spôsoby a podmienky predaja tovaru (ďalej len "Tovar") spoločnosťou MICYS COMPANY SpA (ďalej tiež "PUPA") s registrovaným sídlom v Taliansku, Monza, Via Appiani č. 25 a hlavným miestom vedenia v Casatenove (LC), Via De Gasperi č. 22, IČ DPH IT02089840967, identifikačné daňové číslo: 0208984096, zapísanej v Obchodnom registri Monzy a Brianzy pod číslom 02089840967, rovnako ako podmienky používania portálu elektronického obchodu www.pupamilano.sk (ďalej len “Stránka”). Výrobky zakúpené na stránke sú odosielané priamo spoločnosťou PUPA presso Villa & Riva S.r.l. Via Massimo D'Antona 28, 23892 Cassago Brianza (LC - Taliansko) (ďalej len "Prepravca"). Tieto podmienky predaja upravujú výhradne ponuku, odosielanie a prijímanie objednávok tovaru na portáli medzi používateľmi stránky a spoločnosťou Micys.

1.2 Využitie postupov nákupu na diaľku, ako je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov ako sú definovaní zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”), ktorými sa na tento účel rozumejú fyzické osoby (ďalej len “Spotrebiteľ” alebo “Spotrebitelia”), ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Micys si vyhradzuje právo nespracovať objednávky od iných subjektov, ako sú "Spotrebitelia".

1.3 Používanie stránky je podmienené registráciou spotrebiteľa vo vyhradenej časti stránky. Po registrácii bude spotrebiteľ požiadaný, aby uviedol svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ako aj zvolené používateľské meno a heslo, ktoré mu umožnia prístup do osobnej zóny. Svojou registráciou spotrebiteľ zaručuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a pravdivé. Spracovanie uvedených údajov predávajúcim sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov uvedených na webovej stránke. Spotrebiteľ sa zaväzuje bezodkladne aktualizovať svoje údaje a starostlivo si uchovávať svoje užívateľské meno a heslo na prístup do zákazníckej zóny. Spotrebiteľ ďalej uvádza, že je si vedomý toho, že zverejnenie takýchto autentifikačných údajov tretím stranám a / alebo ich používanie tretími stranami nie je povolené a je zodpovedný za používanie tejto stránky a za kroky, ktorými poruší tieto Všeobecné podmienky.

1.4 Spoločnosť Micys môže bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto Všeobecné podmienky. Zmeny budú platné odo dňa ich zverejnenia na stránke. Všeobecné obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia zmluvy sa budú vzťahovať na objednávky zaslané pred uverejnením vyššie uvedených zmien.

1.5 Článok 8 Všeobecných obchodných podmienok (týkajúci sa práva na odstúpenie od zmluvy) sa uplatní výlučne v prípade, ak sa zákazník kvalifikuje ako "spotrebiteľ" v súlade s ustanovením § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa ("fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania").

1.6 Spoločnosť Micys a zákazník výslovne súhlasia s uznaním platného elektronického podpisu poskytnutého pri vykonávaní kúpnej zmluvy, ako je uvedené v príslušných ustanoveniach uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach, na základe zakliknutia ikony a kliknutím na "Odoslať objednávku" na stránke na konci nákupu. Rozumie sa, že Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú uverejnené vo viditeľnej a prístupnej časti domovskej stránky webových stránok, slúžia aj ako zmluva na používanie týchto stránok a považujú sa za prijaté už len z dôvodu samotného používania webovej stránky.

2. Obmedzená zodpovednosť a licencia na používanie stránky

2.1 Spoločnosť Micys poskytuje túto stránku "tak ako je" /as-is/, keď je dostupná. Micys neposkytuje žiadne explicitné alebo implicitné záruky prevádzkového stavu stránky a / alebo obsahu, materiálov, informácií alebo produktov, ktoré sú súčasťou tejto stránky. Okrem toho môže byť prístup na stránku príležitostne pozastavený alebo dočasne obmedzený, aby sa umožnila potrebná údržba, opravy alebo aktualizácie s novými službami a produktmi. Spoločnosť Micys sa pokúsi obmedziť frekvenciu a trvanie takéhoto pozastavenia a / alebo obmedzenia.

2.2 Napriek pravidelným kontrolám stránky spoločnosť Micys nezaručuje, že táto stránka, jej servery alebo e-maily neobsahujú vírusy alebo iné prvky, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre počítače používateľov a / alebo zákazníkov. Pri návšteve tejto stránky zákazník akceptuje, že ju používa na svoje vlastné riziko. Napriek pravidelným kontrolám obsahu na webových stránkach prepojených s touto stránkou alebo na ktoré sa dá prostredníctvom stránky dostať, spoločnosť Micys nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok.

2.3 Micys nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z používania tejto stránky.

2.4 Spoločnosť Micys poskytuje obmedzený prístup a osobné použitie tejto stránky a nedovoľuje, aby bola stiahnutá alebo upravená, a to ani čiastočne, bez jej výslovného písomného súhlasu. Takáto licencia nezahŕňa žiadne použitie obsahu tejto stránky na komerčné účely; konkrétne, nie je možné používať naše katalógy výrobkov, popisy alebo iné materiály. Je zakázané: používať informácie na tejto stránke v prospech iných maloobchodníkov; používať systémy dolovania údajov, robotov alebo softvér, ktoré umožňujú sťahovanie a / alebo extrakciu obsahu našich stránok. Je zakázané zarámovať naše stránky tak, aby iné ochranné známky mohli byť spojené s našimi. Obsah tejto stránky je publikovaný výlučne na účely zakúpenia tovaru, ktorý je na nej uvedený.

3. Cena, dostupnosť a vlastnosti tovaru

3.1 Pokiaľ nie je uvedené inak, cena za každý tovar uvedený na stránke je vyjadrená v eurách vrátane DPH. Ceny tovaru publikované na stránkach sa čas od času zrušia a nahradia novými cenami a budú podliehať skutočnej dostupnosti tovaru. Každá ponuka alebo osobitná podmienka propagovaná predávajúcim je platná až do dátumu uvedeného na stránke alebo pokiaľ sa nevypredajú existujúce zásoby; v každom prípade tieto podliehajú skutočnej dostupnosti každého výrobku.

4. Duševné vlastníctvo a ochranné známky

4.1 Táto stránka, ako aj všetky ochranné známky a rozlišovacie znaky, ktoré Micys používa na predaj výrobkov, sú chránené podľa platných zákonov o duševnom vlastníctve a ochranných známkach a akákoľvek reprodukcia, zverejňovanie, distribúcia, publikovanie, zmeny alebo transformácie obsahu, ochranných známok a rozlišovacích znakov stránok používaných spoločnosťou Micys (ako napríklad diela, obrázky, fotky, návrhy, videá, grafika, farby, funkčnosť a dizajn stránky) akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel, sú zakázané.

4.2 Spoločnosť Micys nepreberá žiadnu zodpovednosť za ochranné známky a iné rozlišovacie znaky, ktoré sa objavujú na tovare, ktorý je v predaji na stránke, na ktoré spotrebiteľ nezískal žiadne práva v dôsledku uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5. Potvrdenie objednávok. Dodanie Tovaru, oneskorenie a riziko straty Tovaru

5.1 Spoločnosť Micys predáva a dodáva Tovar dostupný na tejto stránke iba v rámci územia Slovenská Republika. Zakúpený tovar spolu s príslušným daňovým dokladom bude doručený kuriérom na adresu uvedenú zákazníkom v čase dokončenia online objednávky. Dodanie sa uskutoční najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy v súlade s ustanovením § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

5.2 Micys si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek nespoľahlivú objednávku. Poštové priečinky resp. P.O. BOX-y, sa nepovažujú za platné adresy na doručenie.

5.3 Spoločnosť Micys nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie alebo porušenie povinností uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ak oneskorenie alebo neplnenie vyplýva z náhodných udalostí alebo okolností vyššej moci, ktoré nie sú pripísateľné spoločnosti Micys.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník môže objednávať a dokončiť nákup v súlade s nasledujúcimi postupom:
- konzultácia a overenie vlastností výrobku ako je popísané na tejto stránke a v príslušnom liste výrobku;
- zvolenie si výrobku (-kov) a množstva, ktoré sa má zakúpiť;
- vloženie všetkých výrobkov, ktoré sa majú zakúpiť do košíka (tlačidlo "Pridať do košíka");
- vyplnenie príslušného formulára objednávky;
- predtým, než zákazník pristúpi k odoslaniu objednávkového formulára prostredníctvom aktivácie tlačidla "Potvrdiť objednávku", je upozornený na to, že spracovanie objednávky znamená povinnosť zaplatiť uvedenú cenu; okrem toho sa od zákazníka vyžaduje, aby si prečítal tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane informácií o práve odstúpiť od zmluvy a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Micys; spotrebiteľovi sa poskytne súhrn hlavných charakteristík objednaného tovaru a celkovej ceny tovaru vrátane daní, všetkých dodatočných nákladov na dopravu a všetkých ďalších nákladov; spôsobov platby a dodania;
- pred odoslaním objednávky je zákazník upozornený na možnosť vykonať akúkoľvek zmenu a / alebo doplnenie zadaných údajov a samotnej objednávky; zákazníkovi bude tiež umožnený prístup prostredníctvom sekcie "Moje objednávky" v sekcii Moja PUPA.
- Odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že si je vedomý a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane všeobecných podmienok používania stránky a zásad ochrany osobných údajov;
- v prípade platby cez Paypal, sa platba ceny (okrem poplatkov uvedených v objednávkovom formulári) uskutočňuje podľa predpokladaných pokynov a postupov;
- po odoslaní objednávky, zákazník obdrží prostredníctvom e-mailu (na uvedenú adresu) prijatie objednávky obsahujúcej všeobecné podmienky predaja vo formáte PDF s informáciami o práve odstúpiť od zmluvy a všetky ďalšie informácie, ktoré už sú obsiahnuté v zhrnutí obchodných podmienok zobrazených pred začatím nákupu;
- zaplatenie ceny (popri poplatkoch uvedených v súhrne objednávok), podľa prijatých pokynov.

5.5 Bez toho, aby bola dotknutá lehota tridsiatich dní od prijatia objednávky, sa čas doručenia považuje za orientačne stanovený. Zákazníkovi nie je vopred oznámený prepravcom telefonicky. V prípade neprítomnosti zákazníka na mieste doručenia sa predpokladá druhý pokus o doručenie alebo telefónny kontakt od prepravcu, aby sa zabezpečilo opätovné doručenie v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Ak je doručenie neúspešné, operátor prepravcu sa pokúsi kontaktovať zákazníka s cieľom určiť a prípadne vyriešiť príčiny nedodania. V prípade konečného negatívneho výsledku bude objednávka považovaná za zrušenú z dôvodu nemožnosti uskutočnenia dodania. Spoločnosť Micys bude zákazníka informovať o zrušení e-mailom. Suma už zaplatená zákazníkom bude vrátená.

5.6 Spoločnosť Micys začne plniť zmluvu po obdržaní ceny tovaru, pričom informuje zákazníka, keď mu tovar odošle.

6. Platba

6.1 Každá platba, ktorú zákazník vykoná, sa môže uskutočniť prostredníctvom služby PayPal.

6.2 Zákazník zaplatí cenu v súlade s pokynmi, ktoré dostal od vyššie uvedeného finančného sprostredkovateľa a ktorá je uvedená v objednávke. Zákazníkovi nie je možné poskytnúť odklad platby. V prípade, že platba nebude úspešná, spoločnosť Micys tovar nezašle.

6.3 Spoločnosť Micys bude mať právo pozastaviť doručenie tovaru vždy, keď dôjde čo i len k čiastočnému porušeniu dohodnutých platobných podmienok zákazníkom bez toho, aby bola zodpovedná za akékoľvek škody.

6.4 Daňový doklad týkajúci sa objednaného tovaru vydá Micys v čase odoslania tovaru zákazníkovi.

7. Záruky a vrátenie tovaru

7.1 Na tovar sa vzťahuje zákonná záruka za vady uvedená v § 499 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 499 Občianskeho zákonníka Micys zodpovedá za to, že v čase plnenia má tovar vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy a že nemá právne vady. Podľa § 4 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa spoločnosť Micys je povinná predávať výrobky v bežnej kvalite.

7.2 Ďalšie štandardné záruky výrobcu sú poskytované tak, ako je to popísané v dokumentácii, ktorá je súčasťou balenia tovaru alebo ako je to uvedené na webovej stránke.

7.3 Zákonná záruka v prospech zákazníka - spotrebiteľa sa vzťahuje na vady tovaru existujúce v čase jeho dodania, a vzniknutých do dvoch rokov od jeho doručenia. Vadu je potrebné oznámiť pod hrozbou zániku práva do dvoch mesiacov odo dňa, keď zákazník vadu zistí. Žalobu na uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vadu tovaru je v každom prípade možné podať do dvadsiatich štyroch mesiacov od doručenia tovaru. Ak má tovar vady, za ktoré Micys zodpovedá podľa zákona, má Micys a zákazník nasledovné práva a povinnosti:
- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť Micys je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Micys nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť Micys môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti;
- ak id o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Do dvoch mesiacov od zistenia vady a v každom prípade do maximálne dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, musí zákazník odoslať konkrétne oznámenie prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.pupamilano.sk/contactus a zvoliť možnosť "Chcem vrátiť tovar zakúpený online". Po obdržaní oznámenia bude spoločnosť Micys kontaktovať zákazníka s cieľom oznámiť mu spôsob vrátenia tovaru a poskytnúť mu všetky potrebné pokyny. Spoločnosť Micys alebo jej obchodný partner pošle dopravcu, aby vyzdvihol tovar bez dodatočných nákladov, ktoré by boli vyúčtované zákazníkovi. Zákazník vráti tovar, pokiaľ je to možné, v jeho originálnom obale, kompletný vo všetkých jeho častiach a s dokladom o kúpe vydanom spoločnosťou Micys. Po skontrolovaní výrobku vráteného zákazníkom ho Micys nahradí alebo opraví a bude pokračovať v preprave tovaru. Ak sa po zásahu spoločnosti Micys skonštatuje, že výrobok nemá vadu, zákazníkovi budú vyúčtované všetky náklady na overenie a obnovu, ako aj náklady za dopravu, ak to podporuje spoločnosť Micys.

7.4 Na vybavovanie reklamácií tovaru sa vzťahuje Reklamačný poriadok uvedeným nižšie v tomto článku.

7.5 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok

7.6 Zákazník je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Spoločnosť Micys zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

7.7 Reklamácie je možné zasielať na nasledovnú adresu: ................. .

7.8 Spoločnosť Micys posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

7.9 V prípade oprávnenosti reklamácie bude tovar podľa povahy zistenej vady vymenený za nový alebo spoločnosť Micys poskytne zákazníkovi primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky zákazníka z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť reklamovaný tovar.

7.10 Spoločnosť Micys nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím zákazníka.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

8.1 Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z. z.”) zákazník ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Na účely platného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ dodržať tieto podmienky a postupy: - pošle oznámenie prostredníctvom príslušného online formulára, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.pupamilano.sk/contactus vyberie si možnosť "Chcem vrátiť tovar zakúpený online", a to do 14 dní od prijatia zakúpeného tovaru; pokiaľ je to možné, spotrebiteľ využije "Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy" uvedený v Prílohe číslo 3 zákona č. 102/2014 Z. z.:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
- Komu ............... [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]::
- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............
- Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
- Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite


- vrátenie tovaru, na ktoré sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy, sa uskutoční na náklady zákazníka prostredníctvom dopravcu podľa jeho vlastného výberu priamo do sídla spoločnosti Micys PUPA, c/o Arvato Services Italia s.r.l. Via Pietro Nenni 51/B 24050 Calcinate (BG), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť Micys nikdy neprevezme dobierku; - odstúpenie od zmluvy sa môže vzťahovať aj na jednotlivé výrobky, na ktoré sa vzťahuje len jediná kúpna zmluva, za predpokladu, že zákazník nebude uplatňovať odstúpenie obmedzené len na časť jednotlivého zakúpeného výrobku;
- všetky výrobky, ohľadom ktorých si zákazník uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy, musia byť kompletné vo svojom pôvodnom obale, kompletné vo všetkých svojich častiach, vrátane obalového materiálu, pripevnených uzáverov, ako aj akýchkoľvek doplnkových dokumentov, ako sú napríklad odkazy na objednávky, prepravné dokumenty a tak ďalej

8.2 Po overení neporušenosti vráteného tovaru spoločnosť Micys vráti zákazníkovi sumu zaplatenú za tovar, ktorý bol predmetom odstúpenia,, ako aj všetky platby prijaté od zákazníka na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov) do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční prostredníctvom rovnakej platobnej metódy, ktorú zákazník použil pre prvú transakciu, ak nebolo výslovne dohodnuté inak.

8.3 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstúpenie od zmluvy nemôže byť uplatnené vo vzťahu k zmluve, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru (vrátane tých, ktoré sú pripojené k hardvéru) predávaných v ochrannom obale, ktoré už boli otvorené, ani k dodávkam tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

8.4 Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade nedostatočnej celistvosti vráteného tovaru a napríklad v prípade:
i) nedostatkov vonkajšieho obalu a / alebo originálneho vnútorného obalu;
ii) absencie funkčných prvkov tovaru (príslušenstvo, káble, príručky, časti atď.);
iii) poškodenia tovaru vzniknutého z iných dôvodov ako je doprava;
iv) nevhodného udržiavania

8.5 V prípade, ak zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, a v prípade, ak zákazník poruší ustanovenia týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a to vcelku alebo čiastočne, kúpna zmluva podľa týchto Všeobecných podmienok zostáva platná a účinná a spoločnosť Micys vráti neoprávnene vrátený tovar zákazníkovi a vyúčtuje mu náklady na prepravu.

9. Annullamento o modifica di ordini

9.1 Objednávku nie je možné zmeniť. Môže sa úplne zrušiť, ak v čase podania žiadosti o zmenu alebo zrušenie je odoslanie tovaru ešte len v prípravnej fáze a v každom prípade, ak platba ešte nebola prevzatá; v takom prípade zákazníkovi nebudú účtované žiadne náklady. Môžete sa obrátiť na Micys pomocou formulára, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.pupamilano.sk/contactus

9.2 Ak v čase podania žiadosti o zrušenie objednávky už bol tovar zverený dopravcovi, alebo keď bola platba prevzatá, môže si zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy s účinkami podľa predchádzajúceho článku 8 Všeobecných zmluvných podmienok.

10. Zodpovednosť tretích strán

10.1 Spoločnosť Micys nezodpovedá za konanie tretích strán, ktoré sa ako nezávislí pomocníci podieľajú na riadení alebo vykonávaní platobných transakcií alebo na akejkoľvek inej operácii súvisiacej s plnením zmlúv uzatvorených prostredníctvom tejto stránky.

11. Sťažnosti

11.1. V prípade akejkoľvek sťažnosti môže zákazník vyplniť a odoslať online formulár, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.pupamilano.sk/contactus.

12. Rozhodné právo

12.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky a používanie webovej stránky sa riadia talianskym právom, pričom sa výslovne vylučujú ustanovenia Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980.

13. Príslušný súd

13.1 Ustanovenia obsiahnuté v týchto Všeobecných podmienkach, ako aj akýkoľvek spor, ktorý sa ich týka, sa budú riadiť a interpretovať v súlade s talianskou legislatívou. Na konania je príslušný súd v Monze.

13.2 Pri akomkoľvek spore medzi zákazníkom a spoločnosťou Micys má právomoc súd, v ktorého obvode má zákazník trvalé bydlisko alebo pobyt.

14. Spracovanie osobných údajov

14.1 Spoločnosť MICYS spracováva osobné údaje zákazníka s cieľom uskutočniť predaj tovaru a poskytovať služby potrebné na používanie webovej stránky v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov (nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Všetky informácie o prostriedkoch, ktoré spoločnosť Micys využíva na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov, si môže zákazník prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov stránky, ktoré sú dostupné na nasledovnej adrese https://www.pupamilano.sk/privacy-policy.html.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Ustanovenia uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach sú uplatniteľné v medziach národných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

15.2 Samotné tolerovanie alebo nemožnosť spoločnosti Micys namietať prípadné nedodržanie ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zo strany zákazníka sa nesmie interpretovať ako tiché akceptovanie takého nesúladu, ani ako snaha o zmenu ustanovení dohodnutých medzi stranami.

15.3 Úplná alebo čiastočná neplatnosť niektorého z alebo viacerých ustanovení týchto Všeobecných podmienok neznamená neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré sa medzi stranami považujú za platné.

15.4 Akékoľvek iné skutočnosti týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami výslovne neupravené, sa spravujú platnými zákonmi účinnými v čase plnenia jednotlivých kúpnych zmlúv.